Jest wiele powodów, aby zawiesić działalność gospodarczą, w tym trudne czasy, sezonowość, podróże, narodziny dziecka i tak dalej. Przedsiębiorca może chcieć mieć pewne efekty. Jak zawiesić działalność gospodarczą w domu?

Kto może wstrzymać swoją działalność?

Prawo przedsiębiorców mówi, że zawiesić działalność gospodarczą mogą tylko przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników na podstawie powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Z takiej możliwości mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy, których pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym. Przedsiębiorca musi wypłacić pracownikowi wynagrodzenie, jeśli urlop się skończy, a działalność nie może zostać wznowiona.

W jakim okresie?

Możesz zawiesić działalność gospodarczą:

  • Na czas nieokreślony lub określony, ale nie krótszy niż 30 dni
  • Firmy, które są wpisane do KRS na czas określony, nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące.
  • Nie można zawiesić działalności wpisanej do CEIDG. Możliwe jest natomiast zawieszenie działalności wpisanej do KRS z datą wsteczną. Data wznowienia nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

Zawieszenie w działalności gospodarczej - skutki

Rozwiązanie to może być konieczne w sytuacji, gdy firma nie generuje zysków ani strat. Zwalnia ono przedsiębiorców z obowiązku płacenia podatku (w przypadku ryczałtu, przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej). Przedsiębiorca, który rozlicza działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (stawka 13% i 32%) lub według stawki liniowej (19%) nie ma obowiązku wpłacania zaliczek w okresie zawieszenia. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego.
Zawieszenie działalności gospodarczej skutkuje również wyłączeniem z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Powoduje to utratę prawa do podlegania ubezpieczeniom po upływie 30 dni kalendarzowych.
W czasie zawieszenia firma nie może prowadzić działalności gospodarczej ani osiągać przychodów. Zachowuje natomiast wiele praw, w tym związanych z wcześniejszymi zobowiązaniami.

Jak mogę zawiesić działalność gospodarczą w Internecie?

Zawiesić działalność gospodarczą można poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1. Formularz ten należy złożyć osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Można to zrobić również przez internet. Strona CEIDG przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tam wybieramy zakładkę "Baza przedsiębiorców". Po lewej stronie pojawi się opcja zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Wniosek można złożyć anonimowo lub z Profilem Zaufanym. W drugim przypadku, w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku online, wnioskodawca będzie musiał odwiedzić Urząd Gminy. Pozwoli nam to potwierdzić naszą tożsamość.