Pracodawca może wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, aby zaproponować mu nowe warunki pracy. Może ono mieć charakter potencjalny. Umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu, jeśli pracownik nie zgodzi się na te warunki.

Co to jest wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem pracodawcy zmieniającym warunki zatrudnienia lub płacy danej osoby. Stosuje się je, gdy nie jest możliwe zawarcie porozumienia o nowych warunkach zatrudnienia. Wypowiedzenie często będzie zawierało zmiany niekorzystne dla pracownika.
Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę tylko za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie to musi mieć formę pisemną. Zawiera ono również okres wypowiedzenia. Pracownik musi podpisać oświadczenie o odmowie przyjęcia warunków, jeśli się z nimi nie zgadza. Musi to być zaznaczone w wypowiedzeniu. Masz czas do upływu okresu wypowiedzenia, aby sprzeciwić się, jeśli nie jest to w wypowiedzeniu.

Kiedy stosuje się wypowiedzenie zmieniające

Pracodawca może wprowadzić zmiany do wypowiedzenia

  • Schemat pracy
  • miejsca pracy
  • wynagrodzenia pracownika
  • rozkładu czasu pracy.

Zmiany muszą być istotne i konieczne, aby uzasadniały wypowiedzenie zmieniające. Umiejętności i kwalifikacje pracownika powinny znaleźć odzwierciedlenie w nowych warunkach pracy. Należy również wziąć pod uwagę sytuację pracodawcy, np. konieczność ograniczenia kosztów działalności. Sankcja może być również zastosowana w celu zwolnienia pracownika.

Kiedy nie można zastosować wypowiedzenia?

Istnieją sytuacje, w których nie można zastosować wypowiedzenia zmieniającego. Nie można go zastosować w celu zmiany rodzaju umowy o pracę, np. z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony. Jest ono dostępne tylko dla pracowników, którym brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. O ile okres zatrudnienia pozwala mu na otrzymanie emerytury, nie ma ona do nich zastosowania. Pracownik może zostać zwolniony, jeśli cała załoga lub grupa, do której należy, otrzyma nowe warunki płacowe lub jeśli straci zdolność do wykonywania swojej dotychczasowej pracy. Nie dotyczy to pracowników, którzy są objęci wzmocnioną ochroną stosunku pracy.

Pamiętaj, aby przed złożeniem wypowiedzenia skonsultować się ze związkiem zawodowym.

Wypowiedzenie zmieniające oczami i uszami pracownika

Wypowiedzenie zmieniające zawiera informację o możliwości odrzucenia warunków pracy pracownika przed upływem połowy ustalonego okresu. Pracownik może wybrać jedną z dwóch opcji. Pierwszą z nich jest odmowa przyjęcia nowych warunków. Można to zrobić ustnie lub pisemnie. Warto jednak rozważyć drugą opcję. Drugą jest przyjęcie warunków zaproponowanych przez pracodawcę. Można o tym poinformować pracodawcę lub nie, ponieważ Kodeks Pracy traktuje milczenie jako zgodę na wszelkie zmiany w umowie o pracę.

Pracownik może również zakwestionować wypowiedzenie. Nie oznacza to jednak, że pracownik musi przyjąć nowe warunki. Nie powoduje to też automatycznego rozwiązania umowy.