Sprawozdanie finansowe za okres roczny jest ważnym dokumentem dla podmiotów gospodarczych. Jest to szczegółowe przedstawienie sytuacji finansowej i wyników działalności podmiotu gospodarczego w danym okresie, w tym przypadku rocznym. Jest to forma, która jest jasno określona. Wymagany jest do zamknięcia roku obrotowego, jak również ksiąg rachunkowych.

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Ustawa o rachunkowości reguluje format sprawozdania finansowego oraz wymagane informacje. Sprawozdanie finansowe musi zaczynać się od wstępu. W tym miejscu podaje się takie dane jak:

  • Nazwa i adres firmy, a także nazwa i siedziba firmy.
  • Jeśli jest krótki, czas trwania działalności jednostki.
  • Wskazanie okresu, za który sprawozdanie finansowe jest istotne

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego (ustawa dopuszcza pewną elastyczność w tym zakresie).
Co jeszcze? Jeżeli sprawozdanie jest sporządzane wspólnie, tj. Jeżeli sprawozdanie jest sporządzane wspólnie, tj. Ważne jest również podkreślenie, że jednostka zakłada kontynuację działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Należy również wskazać, czy istnieją jakiekolwiek czynniki, które mogłyby zagrozić działalności gospodarczej. Jeżeli doszło do połączenia wielu spółek, a sprawozdanie obejmuje okres, w którym działały one pod jednym szyldem, konieczne jest wskazanie sposobu rozliczenia połączenia.

Aktywa

Do sporządzenia sprawozdania finansowego niezbędna jest dokładna wycena wszystkich składników majątku. Należy wziąć pod uwagę:

  • aktywa (są to wartości niematerialne i prawne, które są w posiadaniu jednostki, jak również środki trwałe)
  • Inwestycje długoterminowe (finansowe i nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są aktualnie użytkowane)
  • rozliczenia międzyokresowe (w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego)
  • Zapasy (np. materiały przeznaczone do użytku osobistego oraz wyroby gotowe lub usługi, które mogą być odsprzedane lub są w trakcie produkcji)
  • należności krótkoterminowe (mogą to być np. pożyczka udzielona przez jednostkę organizacyjną lub zaliczki na poczet planowanych dostaw lub usług)
  • Do pasywów zalicza się kapitał, kapitał subskrybowany i udziały własne. Zyski i straty oraz odpisy z zysku, które obejmują cały rok obrotowy.
  • Roczne sprawozdanie finansowe musi zawierać następujące elementy: rachunek zysków i strat oraz przegląd ekonomiczny. Obejmuje on ważne wydarzenia, które miały wpływ na rozwój organizacji. Powinno również zawierać informacje o planowanych przedsięwzięciach, które mają na celu osiągnięcie jeszcze lepszych wyników finansowych lub zbudowanie lepszej pozycji rynkowej.