Jest to dość powszechne, aby nie zapłacić fakturę za dostawę lub usług handlowych. Zatory finansowe mogą prowadzić do poważnych kłopotów finansowych, zwłaszcza w dzisiejszych czasach koronawirusów. Jakie są szanse, że przedsiębiorcy otrzymają należne im płatności?

Co to jest ulga na złe długi? Komu przysługuje?

Ulga na złe długi pozwala na skorygowanie podatku od faktur niezapłaconych przez kontrahenta. Zmianie uległ okres pomiędzy terminem płatności a ulgą na złe długi: Dotychczas można było ubiegać się o ulgę na złe długi do 150 dni po terminie płatności faktur. Obecnie okres ten wynosi 90 dni. Korekta podatku może dotyczyć całej należności lub jej części, która nie została zapłacona. Ważne jest, aby pamiętać, że nabywca jest odpowiedzialny za skorygowanie każdej faktury, która nie została zapłacona w ciągu 90 dni od jej wystawienia. Wierzyciel natomiast ma prawo skorygować fakturę, ale nie jest do tego zobowiązany.

Istniejące warunki do uzyskania ulgi na złe długi

Istnieje kilka warunków, które muszą być spełnione, aby móc skorzystać z ulgi na złe długi. Po pierwsze, świadczenie usług lub dostawa towarów musi być dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT, który nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego. Drugi warunek wymaga, aby zarówno wierzyciel, jak i dłużnik byli zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT na dzień poprzedzający złożenie skorygowanej deklaracji podatkowej. Dodatkowo, dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego. Trzecim warunkiem jest data wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność. Faktura musi być datowana w ciągu 2 lat od jej wystawienia.

Nowe zasady uzyskania ulgi na złe długi

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że warunki uzyskania ulgi na złe długi są zbyt restrykcyjne i niezgodne z prawem UE. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że prawo do skorzystania z ulgi nie powinno zależeć od tego, czy kontrahent był w przeszłości płatnikiem VAT, ani od statusu podatkowego wierzyciela. TSEU twierdzi, że odzyskanie VAT powinno być możliwe także od dłużnika w likwidacji lub upadłości. Choć oficjalne zmiany nie zostały jeszcze ogłoszone, TSUE zachęca do składania wniosków o ulgę na złe długi już teraz.

Pomoc dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca nie ma obowiązku zawiadamiania dłużnika o uldze. Cały proces odbywa się bez udziału innych podmiotów i ma miejsce w okresie 90 dni od upływu terminu płatności. Wierzyciel musi wykazać, że jego dłużnik na dzień poprzedzający złożenie korekty podatku nie znajdował się w stanie likwidacji, upadłości lub postępowania restrukturyzacyjnego. Dużym udogodnieniem dla przedsiębiorcy jest to, że korekta obejmuje zarówno podatek należny, jak i obniżenie podstawy opodatkowania.

Jakie obowiązki ma wierzyciel?

Dłużnik musi skorygować podatek naliczony od należności bez względu na to, czy druga strona wyraziła zgodę na korektę, czy też nie. Dłużnik musi skorygować podatek naliczony, jeżeli należność nie zostanie uregulowana w terminie. Korekta ta musi być udokumentowana w deklaracji podatkowej. Obowiązek ten został nałożony w celu zachęcenia dłużników do terminowego regulowania należności.